حرکت کاروان 72 غواص دست بسته در تهران/ از میدان امام حسین (ع) تا انقلاب